บริการ
1. บริษัทจำกัด
 1. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
 2. ร่างสัญญา
 3. หนังสือรับรองทางกฎหมาย
2. บริษัทมหาชนจำกัด
 1. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
 2. ร่างสัญญา
 3. หนังสือรับรองทางกฎหมาย
3. ธุรกิจแฟรนไชส์
 1. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
 2. ร่างสัญญา
 3. หนังสือรับรองทางกฎหมาย
 4. การวางแผนด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายใน - นอกประเทศ
4. บริษัทต่างชาติ
 1. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
 2. ร่างสัญญาภาษาจีน
 3. ร่างสัญญาภาษาอังกฤษ
 4. หนังสือรับรองทางกฎหมาย (ภาษาจีน)