บริการ
1.ประเภทลิขสิทธิ์
 1. ภาษา วรรณกรรม
 2. ดนตรีกรรม
 3. ละคร นาฏกรรม
 4. ศิลปกรรม
 5. ภาพถ่าย
 6. งานกราฟิก
 7. โสตทัศนวัสดุ
 8. สิ่งบันทึกเสียง
 9. สถาปัตยกรรม
 10. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในไต้หวัน
 1. เอกสารรับรองทางราชการ
 2. จดแจ้งหลักฐานที่เก็บไว้
 3. จัดการระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์
3.การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในประเทศจีน
 1. รับหนังสือรับรองลิขสิทธิ์
 2. จัดการระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์
 3. ออกหนังสือรับรองลิขสิทธิ์ใหม่
4.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
 1. รวบรวมรายการข้อพิพาท
 2. ดำเนินการตามกระบวนการรักษาความลับ
 3. รับหนังสือรับรองการไกล่เกลี่ย
5.การเพิกถอนผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์
 1. รวบรวมหลักฐาน
 2. ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์
 3. หนังสือรับรองทางกฎหมาย
 4. แจ้งความไปยังศูนย์ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 5. กักกันชั่วคราว คำสั่งห้ามชั่วคราว
 6. ดำเนินคดี
6.การมอบอำนาจลิขสิทธิ์ การเพิกถอนสิทธิในลิขสิทธิ์
 1. อนุญาตให้ใช้สิทธิแบบผูกขาด
 2. อนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่ผูกขาด
 3. อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง
7.จัดการเกี่ยวกับเอกสารรับรองลิขสิทธิ์
 1. หนังสือรับรองภาษาต่างประเทศ
 2. เอกสารรับรองทางราชการ