บริการ
1.การสืบค้นสิทธิบัตร
 1. สืบค้นคำสำคัญ
 2. สืบค้นผู้ยื่นจดทะเบียน
2.การขอถือสิทธิที่มีมาก่อน
 1. ขอถือสิทธิที่มีมาก่อนระหว่างประเทศ
 2. ขอถือสิทธิที่มีมาก่อนภายในประเทศ
 3. ดำเนินการขอรับหนังสือรับรองการถือสิทธิที่มีมาก่อน
3.การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร
 1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์: ตรวจสอบขั้นตอนตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์การเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์ล่วงหน้า
 2. อนุสิทธิบัตร: ตรวจสอบรูปแบบ รายงานเทคโนโลยี
 3. สิทธิบัตรการออกแบบ: การออกแบบต้นฉบับ การออกแบบที่พัฒนาเพิ่มเติม
4.การเร่งตรวจสอบสิทธิบัตร
 1. ประกาศใช้งานในเชิงพาณิชย์
 2. ทางด่วนการตรวจสอบสิทธิบัตร
 3. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว
5.การแปลสิทธิบัตร (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น)
 1. ชื่อสิทธิบัตร
 2. เทคนิกที่ปรากฎอยู่แล้ว
 3. เทคนิกผลงานนี้
6.กระบวนการเดินเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบัตร
 1. การชี้แจงรายละเอียด
 2. ลดขอบเขตข้อถือสิทธิ
 3. แก้ไขเอกสารแสดงรายละเอียดสาระสำคัญรูปเขียน
 4. การสอบถามสิทธิบัตรแบบพบหน้า
7.ยื่นขอแก้ไขสิทธิบัตร
 1. แก้ไขสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็นอนุสิทธิบัตร / แก้ไขอนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์
 2. แก้ไขอนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรการออกแบบ / แก้ไขสิทธิบัตรการออกแบบเป็นอนุสิทธิบัตร
 3. แก้ไขสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็นสิทธิบัตรการออกแบบ
 4. แก้ไขสิทธิบัตรการออกแบบต้นฉบับเป็นสิทธิบัตรการออกแบบที่พัฒนาเพิ่มเติม / แก้ไขสิทธิบัตรการออกแบบที่พัฒนาเพิ่มเติมเป็นสิทธิบัตรการออกแบบต้นฉบับ
8.การรับหนังสือรับรองสิทธิบัตร
 1. ชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมรายปีของสิทธิบัตร
 2. จัดการระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตร
 3. ออกหนังสือรับรองสิทธิบัตรใหม่
9.การต่ออายุสิทธิบัตร
 1. ยารักษาโรค
 2. ยาปราบศัตรูพืช
 3. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการผลิตยารักษาโรค ยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น
10.กระบวนการหลังจากตรวจสอบสิทธิบัตรไม่ผ่าน
 1. ตรวจสอบอีกครั้ง
 2. ขออุทธรณ์
 3. ดำเนินคดีปกครอง
11.การเพิกถอนสิทธิบัตรที่ลอกเลียนแบบ
 1. รวบรวมหลักฐาน
 2. ตรวจสอบการละเมิดสิทธิบัตร
 3. หนังสือรับรองทางกฎหมาย
 4. ตรวจสอบและกักกันที่ด่านศุลกากร
 5. กักกันชั่วคราว คำสั่งห้ามชั่วคราว
 6. ดำเนินคดี
12.แก้ไขรายละเอียดสิทธิบัตร
 1. ยกเลิกรายการที่ยื่นจดทะเบียน
 2. ลดขอบเขตข้อถือสิทธิที่ยื่นจดทะเบียน
 3. แก้ไขปรับปรุงรายละเอียดที่ระบุหรือแปลไม่ถูกต้อง
 4. ชี้แจงรายละเอียดที่คลุมเครือไม่ชัดเจน
13.ร้องเรียนสิทธิบัตร
 1. ร้องเรียนทีละรายการ
 2. ร้องเรียนทั้งหมด
14.ตรวจพิจารณาสิทธิบัตร
 1. ตรวจพิจารณาการยื่นจดทะเบียน
 2. ตรวจพิจารณาการร้องเรียน
15.การขอยกเลิกสิทธิบัตรด้วยตนเอง
 1. ขอยกเลิกหลังยื่นจดทะเบียน
 2. ขอยกเลิกหลังผ่านการอนุมัติ
16.การจำแนกสิทธิบัตร
 1. จำแนกหลังยื่นจดทะเบียน
 2. จำแนกหลังผ่านการอนุมัติ
17.การมอบอำนาจสิทธิบัตร การเพิกถอนสิทธิในสิทธิบัตร
 1. อนุญาตให้ใช้สิทธิแบบผูกขาด
 2. อนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่ผูกขาด
 3. อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง
 4. สิทธิเหนือสิทธิบัตร(มาตรการบังคับใช้สิทธิ)
18.การโอน การรับมอบสิทธิบัตร
 1. สิทธิในการจดทะเบียนสิทธิบัตร
 2. สิทธิในสิทธิบัตร
19.การค้ำประกันสิทธิบัตร
 1. จดทะเบียนเพื่อสร้างการค้ำประกัน
 2. จดทะเบียนเพื่อยุติการค้ำประกัน
20.สินเชื่อสิทธิบัตร
 1. จดทะเบียนเพื่อสร้างสินเชื่อ
 2. จดทะเบียนเพื่อยุติสินเชื่อ
21.การแก้ไขปรับเปลี่ยน

เช่น เปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน เปลี่ยนตัวอย่างตราประทับ เปลี่ยนที่อยู่

 1. แก้ไขหลังยื่นจดทะเบียน
 2. แก้ไขหลังผ่านการอนุมัติ
22.ตรวจสอบเอกสารคดี
 1. ตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 2. ตรวจสอบเอกสารแฟกซ์
 3. ตรวจสอบเอกสารลายมือเขียน
23.จัดการเกี่ยวกับเอกสารรับรองสิทธิบัตร
 1. หนังสือรับรองภาษาต่างประเทศ
 2. หนังสือรับรองทางราชการ