บริการ
1.การสืบค้นเครื่องหมายการค้า
 1. สืบค้นตัวอักษร
 2. สืบค้นรูปภาพ
2.การขอถือสิทธิที่มีมาก่อน
 1. ขอถือสิทธิที่มีมาก่อนระหว่างประเทศ
 2. ขอถือสิทธิที่มีมาก่อนสำหรับการแสดงนิทรรศการ
 3. ดำเนินการขอรับหนังสือรับรองการถือสิทธิที่มีมาก่อน
3.การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 1. เครื่องหมายการค้าธรรมดา: เครื่องหมายการค้าแบบตัวอักษร เครื่องหมายการค้าแบบรูปภาพ
 2. เครื่องหมายการค้าพิเศษ:เครื่องหมายการค้าแบบสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้าแบบสี เครื่องหมาย
 3. การค้าแบบรูปทรงสามมิติ เครื่องหมายการค้าแบบเคลื่อนไหว เครื่องหมายการค้าแบบภาพโฮโลแกรมและเครื่องหมายการค้าแบบเสียง
 4. เครื่องหมายการค้าร่วม
 5. เครื่องหมายร่วม
 6. เครื่องหมายรับรอง
4.กระบวนการเดินเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
 1. ยื่นเรื่องเครื่องหมายการค้าซ้ำ
 2. คำชี้แจงไม่จำเพาะเจาะจง
 3. การลดสินค้า
 4. การอนุญาตใช้สิทธิร่วมกัน
5.การรับหนังสือรับรองเครื่องหมายการค้า
 1. ชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
 2. จัดการระยะเวลาคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
 3. ออกหนังสือรับรองเครื่องหมายการค้าใหม่
6.กระบวนการหลังจากตรวจสอบเครื่องหมายการค้าไม่ผ่าน
 1. ขออุทธรณ์
 2. ดำเนินคดีปกครอง
7.การต่ออายุเครื่องหมายการค้า
 1. ดำเนินการต่ออายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
 2. จัดการระยะเวลาคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
 3. ต่ออายุหนังสือรับรองเครื่องหมายการค้า
8.การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ลอกเลียนแบบ
 1. รวบรวมหลักฐาน
 2. ตรวจสอบการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า
 3. หนังสือรับรองทางกฎหมาย
 4. แจ้งความไปยังศูนย์ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 5. ตรวจสอบและกักกันที่ด่านศุลกากร
 6. กักกันชั่วคราว คำสั่งห้ามชั่วคราว
 7. ดำเนินคดี
9.การยกเลิกเครื่องหมายการค้า
 1. คัดค้าน
 2. พิจารณา
 3. ยกเลิก
 4. เข้าร่วมคัดค้าน พิจารณา และยกเลิก
10.การขอยกเลิกเครื่องหมายการค้าด้วยตนเอง
 1. ขอยกเลิกหลังยื่นจดทะเบียน
 2. ขอยกเลิกหลังผ่านการอนุมัติ
11.การจำแนกเครื่องหมายการค้า
 1. จำแนกหลังยื่นจดทะเบียน
 2. จำแนกหลังผ่านการอนุมัติ
 3. จำแนกก่อนการตัดสินคดีคัดค้าน พิจารณา และยกเลิก
12.การมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า
 1. อนุญาตให้ใช้สิทธิแบบผูกขาด
 2. อนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่ผูกขาด
 3. อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง
13.การค้ำประกันเครื่องหมายการค้า
 1. จดทะเบียนเพื่อสร้างการค้ำประกัน
 2. จดทะเบียนเพื่อยุติการค้ำประกัน
14.การแก้ไขปรับเปลี่ยน

เช่น เปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน เปลี่ยนตัวอย่างตราประทับ เปลี่ยนที่อยู่

 1. แก้ไขหลังยื่นจดทะเบียน
 2. แก้ไขหลังผ่านการอนุมัติ
 3. ลดรายการสินค้า
15.ตรวจสอบเอกสารคดี
 1. ตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 2. ตรวจสอบเอกสารแฟกซ์
 3. ตรวจสอบเอกสารลายมือเขียน
16.จัดการเกี่ยวกับเอกสารรับรองเครื่องหมายการค้า
 1. หนังสือรับรองภาษาต่างประเทศ
 2. หนังสือรับรองทางราชการ