บริการ
1.การร่างสัญญา
 1. สัญญารักษาความลับ
 2. สัญญาจ้างงาน
 3. สัญญาการโอนสิทธิ
 4. สัญญาซื้อขาย
 5. สัญญามอบอำนาจ
 6. สัญญามอบฉันทะ
 7. สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์
2.การตรวจสอบและกักกันที่ด่านศุลกากร
 1. การสุ่มตัวอย่างสินค้าทั่วไป
 2. การตรวจสอบและกักกันสินค้านำเข้า - ส่งออกที่ละเมิดสิทธิ
3.การรวบรวมหลักฐาน
 1. เอกสารรับรองข้อมูลบนหน้าเว็บ
 2. รวบรวมสินค้าละเมิดสิทธิ ใบแจ้งหนี้
4.หนังสือรับรองทางกฎหมาย
 1. ยืนยันสิทธิ์ตามกฎหมายของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 2. ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่แจ้ง
 3. ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
5.แปลเอกสารทางกฎหมาย
 1. ภาษาจีน
 2. ภาษาอังกฤษ
 3. ภาษาญี่ปุ่น
6.การฟ้องร้องต่อศาล
 1. ยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา
 2. ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลปกครอง