บริการ
ประเภทและกระบวนการของคดีทรัพย์สินทางปัญญาร
ประเภทและกระบวนการของคดีทรัพย์สินทางปัญญามีความซับซ้อนและมีการจำกัดระยะเวลาบังคับใช้ ทำให้ในแต่ละเดือนมีคดีที่สำนักงานต้องดำเนินการนับร้อยกระบวนการ โดยแต่ละกระบวนการจะถูกบันทึกและจัดเก็บแยกกันไป ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและใช้งานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงใช้สีในการจำแนกคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานธุรการให้สูงขึ้น
1.การจำแนกประเภทของคดี
การจำแนกประเภทของคดี แผนกธุรการจะใช้สีต่างๆ ในการจำแนกประเภท จัดการ และจัดเก็บคดีต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาแฟ้มเอกสารและตรวจสอบข้อมูลในระหว่างปฏิบัติงาน ถือเป็นวิธีจำแนกประเภทที่ได้ผลดีเยี่ยม เพราะเพียงดูจากสีของแฟ้มเอกสารก็สามารถแยกแยะประเภทของคดีได้ในทันที
2.การจำแนกประเภทด้วยสีจะแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ
การจำแนกประเภทด้วยสีจะแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ได้แก่ คดีภายในประเทศ คดีภายนอกประเทศ คดีเครื่องหมายการค้าคดีสิทธิบัตร คดีลิขสิทธิ์ และคดีความทางกฎหมาย โดยใช้แฟ้มเอกสารสีน้ำเงิน สีแดง สีม่วง สีส้ม สีเขียว และสีเหลืองเป็นหลัก ทำให้แค่มองแวบเดียวก็สามารถแยกแยะประเภทคดีและประเทศที่ยื่นดำเนินคดีได้ทันที ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังมีความแม่นยำสูงเกือบ 100% อีกด้วย
3.กระแสงาน
สำนักงานของเรามุ่งมั่นผลักดันกระบวนการทำงานเข้าสู่ “กฎหมาย 4.0” โดยตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาคดีไปสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบดิจิทัลรูปแบบระบบอัจฉริยะ และรูปแบบสถิติข้อมูล จากการใช้สีในการจำแนกประเภท ทำให้เราสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนแบ่งตลาดเบื้องต้นในแต่ละเดือนจากประเภทและจำนวนของคดีได้ ทั้งยังช่วยให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าของคดีได้ตลอดเวลาอีกด้วย