บริการ
1.ประเภทความลับทางการค้า

วิธีการเทคนิคกรรมวิธี สูตร รูปแบบ การออกแบบ

 1. ข้อมูลการผลิต
 2. ข้อมูลการตลาด
 3. ข้อมูลการบริหารจัดการ
2.มาตรการรักษาความลับ
 1. เซ็นสัญญารักษาความลับ
 2. การจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์
 3. ควบคุมด้วยการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และรหัสผ่านคอมพิวเตอร์
3.ตรวจสอบความลับทางการค้าเป็นประจำ
 1. จัดการเกี่ยวกับระยะเวลารักษาความลับ
 2. ตรวจสอบขั้นตอนการรักษาความลับ
 3. เพิ่มหรือลบข้อตกลงในการรักษาความลับ
4.กระบวนการก่อนดำเนินคดีละเมิดความลับทางการค้า
 1. รวบรวมหลักฐาน
 2. ตรวจสอบการละเมิดความลับทางการค้า
 3. หนังสือรับรองทางกฎหมาย
 4. กักกันชั่วคราว คำสั่งห้ามชั่วคราว
 5. ดำเนินคดี
5.จัดการเกี่ยวกับเอกสารรับรองต่างๆ
 1. เอกสารรับรองสัญญาภาษาต่างประเทศ
 2. แปลข้อมูลการฟ้องร้องคดี