บริการ

MORE DETAIL

คดีเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าคือตราสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสามารถเป็นตัวอักษร รูปภาพ รูปสามมิติก็ได้ ในไต้หวันนั้น ผู้ที่ต้องการยื่นจดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เพื่อดำเนินการไปตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยใช้ระยะเวลาตรวจสอบประมาณ 6-8 เดือน หลังจากได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า และผู้ยื่นจดทะเบียนดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า1-10ปีและต้องต่ออายุเครื่องหมายการค้าก่อนหมดอายุความคุ้มครอง ซึ่งการต่ออายุ 1 ครั้งจะได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า10ปี

MORE DETAIL

คดีสิทธิบัตร
คำแนะนำคดีสิทธิบัตร: สิทธิบัตรแบ่งออกเป็น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบ โดยสิทธิบัตรการประดิษฐ์มีระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี อนุสิทธิบัตรมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี และสิทธิบัตรการออกแบบมีระยะเวลาคุ้มครอง 12 ปี ซึ่งสิทธิบัตรทั้ง 3 แบบจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบแตกต่างกันดังนี้ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 18 เดือน อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 6 เดือน โดยให้ผู้ยื่นจดทะเบียนจัดทำแผนสิทธิบัตรตามเทคโนโลยีหลัก ฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์ และรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม เมื่อได้รับสิทธิในสิทธิบัตรแล้วจะป้องกันมิให้บุคคลอื่นสามารถใช้งานเทคโนโลยีและรูปลักษณ์แบบเดียวกันนี้ได้

MORE DETAIL

คดีลิขสิทธิ์
คำแนะนำคดีลิขสิทธิ์:ขณะที่เจ้าของลิขสิทธิ์กำลังสร้างสรรค์ผลงานควรจะจดบันทึกวันที่เริ่มสร้างผลงาน วันที่แก้ไขผลงาน และวันที่สร้างผลงานเสร็จสิ้น รวมถึงควรเก็บเอกสารข้อมูลสำคัญในระหว่างการสร้างผลงานเอาไว้ด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ยืนยันความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง เมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับผลงานในภายหลัง หากผู้สร้างสรรค์ผลงานและเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ใช่คนเดียวกัน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุผลในการโอนลิขสิทธิ์ควรได้รับการระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาการโอนลิขสิทธิ์ พร้อมทั้งให้ทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อและประทับตราในสัญญาเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของสิทธิ์ด้วย

MORE DETAIL

คดีความทางกฎหมาย

สำหรับคดีทรัพย์สินทางปัญญา ภายหลังจากได้รับสิทธิที่เกี่ยวข้องแล้วอาจเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้นในภายหลังได้ ได้แก่ การโอนสิทธิ การมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า การวิเคราะห์ทางเทคนิค การประเมินสิทธิบัตร การเปรียบเทียบการละเมิดสิทธิ การดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องในภายหลัง รวมไปถึงการดำเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ การรวบรวมหลักฐานก่อนเข้าสู่ขั้นตอนดำเนินคดี ตลอดจนการเตรียมการ การโต้แย้งทางวาจาการตัดสินของศาลอันเป็นกระบวนการในชั้นศาลที่เกิดขึ้นภายหลังยื่นฟ้องซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 24เดือน หากฝ่ายที่แพ้คดียังยื่นอุทธรณ์ต่อ ระยะเวลาอาจขยายเพิ่มเป็น3-5 ปี ดังนั้นในขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจึงขอแนะนำให้ผู้ยื่นจดทะเบียนพยายามวางเค้าโครงแบบระหว่างประเทศหรือข้ามประเภทคดี เพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมและเวลาในการจดทะเบียน ทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงการเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดีอีกด้วย

MORE DETAIL

การจำแนกสีของคดี
คดีเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ แต่ละคดีจะประกอบไปด้วยกระบวนการข้างต้นมากมาย แต่เดิมจะใช้เพียงสีเดียวในการจัดเก็บเอกสาร ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสิ้นเปลืองเวลาไปกับการจำแนกรายละเอียดคดีซ้ำๆ ค่อนข้างมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการติดตามคดีลดลง ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านงานธุรการ เราจึงเลือกใช้แฟ้มเอกสารแบบพิเศษ และจำแนกประเภทคดีตามสีต่างๆ เพื่อให้กระบวนการจัดการคดีดำเนินไปอย่างราบรื่น ทำให้ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถจำแนกประเภทคดีได้ในทันที ทั้งยังมีความแม่นยำเกือบ 100%ส่งผลให้เราสามารถค้นหาเอกสารสิ่งพิมพ์ได้รวดเร็ว แม่นยำ และสะดวกยิ่งขึ้น

MORE DETAIL

คดีความลับทางการค้า
ศาลทรัพย์สินทางปัญญากำหนดให้ความลับทางการค้าต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความลับ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และการใช้มาตรการรักษาความลับ ความลับหมายถึง ความลับทางการค้าที่เป็นข้อมูลที่มีเพียงผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงได้ เช่น มีเพียงหัวหน้าแผนกบัญชีที่ทราบข้อมูลงบการเงิน หรือมีเพียงหัวหน้าการตลาดที่ทราบข้อมูลรายงานการขาย ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง ข้อมูลที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์ เช่น ใบเสนอราคาสินค้า ข้อมูลของลูกค้ารายสำคัญ หรือเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าในเชิงเทคโนโลยี เช่น รายงานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอัตราส่วนสูตรผลิตภัณฑ์ การใช้มาตรการรักษาความลับหมายถึงบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารสำคัญ และมอบหมายให้มีพนักงานคอยควบคุมดูแลโดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตเงื่อนไขความลับทางการค้าที่กำหนด